iDNES.cz

Plénum posoudilo doporučení prvních dvou občanských panelů

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
V pátek 21. a v sobotu 22. ledna zhodnotilo plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy doporučení dvou evropských panelových diskusí občanů a vnitrostátních panelových diskusí občanů.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

V pořadí třetí plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy se konalo 21. a 22. ledna v hybridním režimu ve Štrasburku. Posoudilo doporučení právního a klimatického panelu projektu. | foto: EP/Michel CHRISTEN

Třetí plenární zasedání konference zhodnotilo 90 doporučení, která vyslovily panely pro téma „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ a „Změna klimatu, životní prostředí / zdraví“ a související doporučení z vnitrostátních panelových diskusí občanů.

Diskuse se věnovaly doporučením od každé ze dvou evropských panelových diskusí občanů, které dosud dokončily svou činnost, v nichž se setkalo přibližně 200 Evropanů různého věku a z různého prostředí ze všech členských států (osobně i na dálku), aby společně diskutovali a přijali doporučení týkající se současných i budoucích výzev, před nimiž Evropa stojí.

Panel pro téma „Evropská demokracie / hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“ přijal na svém závěrečném zasedání pořádaném Evropským univerzitním institutem v prosinci ve Florencii (Itálie) 39 doporučení. Panel pro téma „Změna klimatu, životní prostředí / zdraví“ uspořádala v lednu College of Europe v Natolinu ve Varšavě (Polsko) a vzešlo z něj 51 doporučení v jeho oblasti působnosti.

Guy Verhofstadt (Evropský parlament) uvedl: „Zaujalo mě, s jakou jistotou zástupci občanů svá doporučení hájili v diskusích se zkušenými politiky. Je jasné, že počítají s konkrétními kroky, které budou respektovat jejich obecnou vizi a nebudou jen účelovým výběrem určitých prvků. Všechna doporučení budou muset být nakonec zpracována.“

Clément Beaune (předsednictví Rady EU) připomněl: „Plenární zasedání se musí řídit doporučeními občanů. To je výzva, jíž musíme společně čelit na Konferenci o budoucnosti Evropy. Těší nás, že diskuse a příspěvky občanů obohacují priority Evropské unie pro budoucí generace.“

Dubravka Šuicová (místopředsedkyně Evropské komise) dodala: „Od počátku jsem měla v tento způsob vedení diskusí plnou důvěru. Má očekávání však byla dokonce překonána: ohromila mě vysoká kvalita dosavadních doporučení přijatých evropskými a vnitrostátními panelovými diskusemi občanů. Je proto o to důležitější, aby se občané ve výsledku těchto jednání rozpoznali a později viděli konkrétní dopad této konference. Naše demokracie si tuto živou a konstruktivní diskusi zaslouží.“

Zbylé dvě evropské panelové diskuse občanů, které svá doporučení dosud nepředložily, mají svou práci dokončit v únoru. Zasedání panelu pro téma „EU ve světě / migrace“ (jehož konání se předpokládá ve dnech 11. – 13. února) bude pořádat Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu (Nizozemsko). Zasedání panelu pro téma „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“ (jehož konání se očekává ve dnech 25. – 27. února) bude pořádat Institut pro mezinárodní a evropské záležitosti v Dublinu (Irsko). Jejich doporučení budou projednána na následujícím plenárním zasedání konference.

V pořadí třetí plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy se konalo 21....

Co je plénum Konference o budoucnosti Evropy

Plenárního zasedání konference se za rovných podmínek účastní zástupci Evropského parlamentu (108), Rady EU (54, tedy dva z každého členského státu) a Evropské komise (3), jakož i zástupci všech vnitrostátních parlamentů (108) a dále občané (108). Mezi občany, kteří se účastní jednání, jsou zástupci evropských panelových diskusí občanů (80), zástupci vnitrostátních akcí nebo vnitrostátních panelových diskusí občanů (27, tedy jeden z každého členského státu) a předseda Evropského fóra mládeže. Kromě toho se jej jako členové účastní zástupci Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru (po 18 zástupcích), zvolení zástupci regionálních a místních orgánů (6 z každého orgánu) a zástupci sociálních partnerů (12) a občanské společnosti (8). Ostatní členové sboru komisařů, včetně vysokého představitele Unie, jsou čas od času zváni k účasti na rozpravě, když se diskutuje o tématech spadajících do jejich příslušných portfolií. Mohou být rovněž přizváni zástupci klíčových zúčastněných stran – jak tomu bylo v případě zasedání ve dnech 21. – 22. ledna, jehož se zúčastnili zástupci zemí západního Balkánu, agentur a orgánů EU, jako je evropská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reillyová, a dále zástupci dialogu mezi evropskými orgány a církvemi, náboženskými sdruženími nebo komunitami, jakož i představitelé filozofických a nekonfesních organizací.

Na plenárním zasedání se diskutuje o doporučeních vnitrostátních i evropských panelových diskusí občanů a o příspěvcích získaných z vícejazyčné digitální platformy, seskupených podle témat, bez předem stanoveného výsledku. Plenární zasedání předloží své návrhy výkonné radě na základě konsensu. Výkonná rada vypracuje zprávu v plné spolupráci a zcela transparentně s plenárním zasedáním. Panelové diskuse vybraly 80 občanů (20 z každého panelu), aby je na plenárním zasedání konference zastupovali. Tito zástupci jsou členy plenárního zasedání od jeho druhého zasedání, které se konalo v říjnu ve Štrasburku. Všichni Evropané mohou do diskuse i nadále přispívat prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy.

zpět na článek