Doporučujeme

Evropský parlament vstupuje do poloviny svého funkčního období, čeká ho tudíž...

Evropský parlament vstupuje do poloviny svého funkčního období, čeká ho tudíž volba nového předsedy a místopředsedů pro příští dva roky a šest měsíců. Na snímku sídlo EP ve Štrasburku. | foto: EP

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Co čeká EP v roce 2022: digitální otázky, zelená transformace, zdraví

Digitální otázky, veřejné zdraví a cesta ke klimatické neutralitě patří mezi hlavní priority Evropského parlamentu pro rok 2022. Následující přehled přináší tyto i další hlavní body letošního programu.

Konference o budoucnosti Evropy

Europoslanci se budou aktivně podílet na Konferenci o budoucnosti Evropy, jejímž cílem je dát všem Evropanům příležitost k tomu, aby ovlivnili budoucí směřování EU. Konference by měla dospět ke konkrétním závěrům na základě doporučení lidí v první polovině roku 2022.

Digitální transformace

Parlament bude pokračovat ve své práci na aktu o digitálních službách a aktu o digitálních trzích. Jejich cílem je chránit práva uživatelů v online prostředí a skoncovat s nekalými praktikami velkých online platforem. Očekává se, že Parlament bude hlasovat o aktu o digitálních službách začátkem roku 2022 a v první polovině roku zahájí jednání se zeměmi EU o aktu o digitálních trzích. Poslanci také připraví své stanovisko k aktu o umělé inteligenci navrženém Evropskou komisí v dubnu 2021. Parlament požaduje komplexní právní rámec pro technologie umělé inteligence, který podpoří evropskou ekonomiku a zároveň ochrání základní práva. Zvláštní výbor Parlamentu pro umělou inteligenci přijde se svými doporučeními, jak se vypořádat s výzvami, které mohou při zavádění této technologie nastat. Parlament doufá, že příští rok přijme legislativu, díky které se konektor USB-C stane společným standardem pro nabíjení chytrých telefonů a dalších mobilních zařízení. Pokud se europoslanci dohodnou s vládami EU, pravidla by mohla vstoupit v platnost v roce 2024. Poslanci budou usilovat o dohodu s členskými státy také v řadě dalších digitálních finančních otázek, včetně pravidel pro kryptoaktiva, jejichž cílem je podporovat inovace a zavádění nových finančních technologií a zároveň chránit spotřebitele a investory.

Zdraví

V návaznosti na přetrvávající obavy z koronaviru se poslanci Evropského parlamentu rozhodli dohodnout na posílení Evropské agentury pro léčivé přípravky. Chtějí zvýšit transparentnost klinických studií v oblasti veřejného zdraví a lépe řešit nedostatek léků a zdravotnických prostředků. Začátkem tohoto roku Parlament rovněž přijme závěrečnou zprávu svého zvláštního výboru pro boj proti rakovině s doporučeními, jak lépe podporovat výzkum a prevenci rakoviny a jak posílit evropské zdravotnické systémy.

Uhlíková neutralita

Snižování emisí, obnovitelná energie a udržitelná paliva, to vše přispěje k tomu, že se EU do roku 2050 stane uhlíkově neutrální. Všechny tyto otázky jsou součástí balíčku legislativních dokumentů Evropské komise, který se nazývá Fit for 55. Bude se o nich diskutovat a hlasovat v průběhu roku 2022.

Udržitelné baterie

Očekává se, že používání baterií v nadcházejících letech dramaticky vzroste, protože jsou klíčové pro uspokojení poptávky po elektrické mobilitě a posun směrem k obnovitelné energii. V rámci nového akčního plánu EU pro oběhové hospodářství a evropské průmyslové strategie bude Parlament pracovat na pravidlech pro udržitelnou výrobu, používání a nakládání s odpady všech baterií uváděných na trh EU.

Spravedlivé mzdy

Parlament je připraven v nadcházejících měsících zahájit jednání o pravidlech pro spravedlivé minimální mzdy ve všech zemích EU. V listopadu 2021 europoslanci návrh Komise uvítali a přijali svůj postoj k jednání s členskými státy. Prioritou Parlamentu je také snížení rozdílů v odměňování žen a mužů. Poslanci v únoru vyjádří svou pozici k zákonu o transparentnosti odměňování. Domnívají se, že nutit velké společnosti zveřejňovat více informací o tom, kolik platí svým zaměstnancům, může být užitečným nástrojem k posunu ke stejné odměně pro muže a ženy, kteří vykonávají stejnou práci.

Plány obnovy

Poslanci Evropského parlamentu budou i nadále pořádat schůzky s Komisí, aby dohlíželi na pokrok plánů obnovy a zajistili, že peníze vypůjčené na úrovni EU jsou v zemích EU vynakládány rozumným způsobem.

Migrace

Poslanci Evropského parlamentu z výboru pro občanské svobody pracovali na vylepšení návrhu Komise ze září 2020 o novém paktu o migraci a azylu. Ten se pokouší o harmonizaci politiky v oblasti migrace, azylu, integrace a správy hranic v celé EU. O dvou zprávách, které se zabývají sdílením odpovědnosti za vyřizování žádostí o azyl v rámci EU a procedurami na vnějších hranicích, by měli poslanci hlasovat na jaře.

Volba předsedy Parlamentu

Vzhledem k tomu, že Parlament se nachází v polovině svého funkčního období, budou poslanci v lednu 2022 hlasovat o volbě nového předsedy a místopředsedů pro příští dva roky a šest měsíců.

Zvláštní výbory

Kromě výborů pro umělou inteligenci a boj s rakovinou dokončují svou práci další dva výbory. Vyšetřovací výbor k ochraně zvířat během přepravy schválil svou zprávu v prosinci a začátkem roku se jí budou zabývat všichni europoslanci. Očekává se, že zvláštní výbor pro zahraniční vměšování na jaře navrhne opatření, která se budou soustředit na boj proti dezinformacím a dalším pokusům namířeným proti demokracii EU.

Evropský rok mládeže

Rok 2022 je Evropským rokem mládeže. Parlament pomáhá utvářet program činností na nadcházející měsíce a požádal, aby se zapojili i mladí lidé.