PORG Ostrava má už 8 ročníků, přibyla anglická školka a základka

Komerční sdělení   0:01aktualizováno  0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
PORG Ostrava se stabilizoval jak počtem studentů, tak pedagogickým sborem. V letošním roce jsme úplným gymnáziem, máme už osm ročníků.

PORG Ostrava má už 8 ročníků, přibyla anglická školka a základka | foto: PORG

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

„Získali jsme akreditaci k uskutečňování mezinárodního programu - v posledních dvou ročnících studenti mohou studovat všechno v angličtině a ukončit studium mezinárodní maturitou (IB), která je připraví na studium na zahraničních vysokých školách. Náš program jsme rozšířili o předškolní vzdělávání a základní školu s britským kurikulem“, říká ředitelka gymnázia PaedDr. Dagmar Dluhošová.

Studenti si tedy mohou vybrat způsob ukončení studia?
Ano, mohou studium ukončit mezinárodní, nebo českou maturitou.

Vaše gymnázium je osmileté. Je během těchto let možné, aby k vám přestoupil student z jiné školy?
Ano, ale musí být splněny dva předpoklady – v daném ročníku je volné místo a student úspěšně vykoná přestupní zkoušky. Dokonce nově budeme studentům posledních dvou ročníků, kteří mají ambice studovat v zahraničí, nabízet přistoupení do IB programu z jiných škol.

Myslím, že existuje ještě třetí předpoklad – mít na studium peníze, jste soukromá škola.
To jsme, ale máme vypracovaný program sociálních stipendií, která jsou na naší škole udělena asi třetině studentů.

PaedDr. Dagmar Dluhošová, ředitelka PORG Ostrava.

PaedDr. Dagmar Dluhošová, ředitelka PORG Ostrava.

Vraťme se zpět ke způsobu ukončování studia. Jak se student rozhoduje, kterou cestou se vydá?
Studentovi a jeho rodičům poskytujeme poradenský program už od 1. ročníku vyššího gymnázia, kdy na základě individuálních konzultací a setkávání s rodiči vysvětlujeme rozdíl mezi těmito dvěma programy.

Ve škole učí také rodilí mluvčí, jak je vybíráte?
Ano, jednu třetinu sboru tvoří rodilí mluvčí anglického, francouzského, španělského a německého jazyka. Výběr učitelů (i českých) je tříkolový – pohovor, užší výběr a ukázková hodina. Chceme, aby na PORGu učili lidé vzdělaní, pozitivní a byli studentům oporou.

PORG Ostrava je nejmladší ze tří škol. Dvě z nich jsou v Praze. Spolupracují školy mezi sebou?
PORGy mezi sebou spolupracují. PORG Ostrava a Nový PORG v Praze Krči mají stejný koncept bilingvního gymnázia. Studenti se dvakrát ročně potkávají na společných školách v přírodě, pořádáme sportovní soutěže v atletice apod. Potkávají se taky učitelé jednotlivých předmětových komisí. Snažíme se, aby existence tří škol byla výhodou i přes vzdálenost mezi Ostravou a Prahou, jsou to vlastně jen tři zastávky vlaku.

V čem se vaše základní škola na první pohled liší od ostatních?
Určitě koncepcí výuky anglického jazyka. Děti mají v 1. třídě již pět hodin týdně, od 2. třídy už šest hodin. Pro zvýšení efektivity výuky jsou třídy děleny na dvě skupiny, což nám umožňuje velmi individuální přístup. Do 3. třídy mají v každé skupině hodinu konverzace rodilí mluvčí. Od 4. třídy je pak angličtina vyučována výhradně rodilými mluvčími.

Jaký máte v rámci výuky angličtiny na ZŠ cíl?
Máme dva cíle. Za prvé, aby byl anglický jazyk pro děti naprosto přirozenou komunikační cestou. Za druhé děti systematicky vedeme k tomu, aby na konci 5. ročníku mohly složit jazykovou zkoušku PET či KET. Jazyková zkouška PET je na úrovni B1, což je úroveň české státní maturity. Této mety se daří dosáhnout stále většímu počtu žáků.

Je něco, co považujete za benefit jak pro děti, tak pro pedagogy?
Bezesporu čas začátku vyučování. První hodina začíná až v 8.40. Rána bez hektického spěchání velmi pozitivně hodnotí obě strany. Rodiče, kteří potřebují přivést děti do školy dříve, mohou samozřejmě využít ranní družinu.

Zmínila jste družinu, jedná se o družinu v tradičním slova smyslu?

Jen z malé části. Družina je pro nás samozřejmě místem, kde je o děti před a po vyučování výborně postaráno kvalifikovanými vychovatelkami. Družina je však u nás velmi silně propojena s kroužky. Denně mají děti po vyučování možnost účastnit se dvou bloků odpoledních aktivit, kterých je momentálně v nabídce kolem dvaceti. Žáci mohou zůstat ve škole do 17.30 hodin, v pátek pak do 16.30

Z vašich slov je znát, že se děti snažíte podněcovat k nejrůznějším aktivitám. Máte vytvořen i speciální koncept pro nadané děti?
Samozřejmě. Děti nadané musí mít podnětné prostředí, aby byly stále motivovány a nezačaly stagnovat. Vedle výuky, která je vedena tak, aby byli 

žáci neustále aktivováni, musím zmínit naši asistenci pro 1. a 2. třídy. Stále častěji přichází děti k zápisu s tím, že už umí číst, psát a počítat. Právě pro ty žáky máme pro hodiny matematiky a českého jazyka „asistentky“, které si po společných činnostech v rámci třídy děti odvádí a věnují se náročnějším úlohám. Děti tak neusnou na vavřínech a mohou se věnovat činnostem nad rámec výuky.

V 5. třídě čekají žáky přijímačky do primy, jak to u vás probíhá?
Žáci musí samozřejmě projít státní formou přijímacího řízení. Vedle toho máme také své přijímací testy. Žákům, a to nehledě na to, kterou ZŠ navštěvují, nabízíme po novém roce přípravné kurzy zdarma. Typy testů jsou přístupné také na našich webových stránkách.

ZŠ a gymnázium se nachází v jednom areálu, dostanou se děti do kontaktu?
Určitě, studenti se potkávají jak na společných akcích, tak v rámci různých projektů, jako je např. Science Fair, kde gymnazisté prezentují své projekty v anglickém jazyce i žákům základní školy.

Ještě bych ráda zmínila spolupráci základní školy s naší nově vzniklou bilingvní mateřskou školou. Děti se účastní společných aktivit (Karnevalů na ledě apod.), děti základních škol si připravují pro naše nejmenší různá divadelní představení v anglickém jazyce v rámci hodin Workshopu a ani prostředí samotných prostor ZŠ nezůstává dětem cizí. Při přechodu do 1. třídy je tak proces adaptace mnohem snadnější.

Zmínila jste, že je vaše MŠ bilingvní (česko-anglická), jak tedy probíhá výuka anglického jazyka?
Naše MŠ je školou bilingvní v pravém slova smyslu. Ve třídě jsou dvě kvalifikované učitelky, přičemž jedna z nich je rodilá mluvčí. Angličtina ovšem není pouze součástí jednotlivých výukových bloků, ale prolíná se celým dnem. Děti se například setkávají s naší mezinárodní mateřskou školou, a tak angličtinu přirozeně využívají v reálné komunikaci. Při vstupu do 1. ročníku bilingvní třídy na naší ZŠ pak mají děti s ohledem na svůj věk výbornou jazykovou vybavenost: pohotově a přirozeně reagují na základní anglické povely, poznají písmena anglické abecedy a umí vyslovit a přečíst 42 anglických zvuků. Dovednost rozpoznání písmen a zvuků dětem také umožňuje čtení základní slovní zásoby.

Znamená to, že je česká část výuky potlačena do pozadí na úkor jazyka anglického?
V žádném případě. Tuto část zaštiťuje česká paní učitelka. Děti si užijí také klasické české písně za doprovodu klavíru, pravidelnou logopedickou prevenci, české pohádky, básně apod. Opomíjeny nejsou ani tradiční české hodnoty a tradice.

V rámci řízených činností jsou děti rozděleny dle věku na skupiny, se kterými učitelky pracují izolovaně. Výuka v anglickém a českém jazyce je vyvážená.

Nehledě na jazyk se velmi dbá také na pohybovou aktivitu, grafomotoriku, vizuomotoriku atd.

Jakou roli pro Vás hrají rodiče?
Nadstandardní komunikace s rodiči pro nás hraje velmi důležitou roli. Rodiče vedle třídních schůzek získávají informace z pravidelných podrobných plánů. Měsíčně pak dostávají prostřednictvím e-mailu také Newsletter čili poohlédnutí se za aktivitami minulého měsíce spolu s fotografiemi. Nahlédnout mohou kdykoli i do portfolia dítěte, jehož součástí je pedagogická diagnostika.

Pořádány jsou také různé workshopy pro rodiče s dětmi, události ve spolupráci se základní školou (rozsvěcování vánočního stromu apod.) či odpolední aktivity, jako např. volejbalové turnaje.

Proč by si měl rodič vybrat právě vaší MŠ?
Vedle propracovaného vzdělávacího programu je alfou omegou naší školy velmi podněcující prostředí a příjemná atmosféra. Maximální počet 16 dětí ve třídě za přítomnosti dvou učitelek a jedné asistentky umožňuje velmi individuální přístup.

Vedle profesionálního pedagogického vedení jsou benefitem také materiální podmínky. MŠ je vybudována ve zcela nových prostorech, a to přesně dle našich potřeb. Kromě klasického vybavení mají děti k dispozici také interaktivní televizi s mnoha výukovými programy, didaktické pomůcky všeho druhu, kvalitní dětskou literaturu (českou/anglickou) apod.

Pro koho je tedy vaše MŠ určena?
Pro všechny, kterým není předškolní vzdělávání jejich dětí lhostejné. Pro rodiče, kteří chtějí svým dětem umožnit všestranný rozvoj, individuální přístup, přirozenou komunikaci v anglickém jazyce, příjemné prostředí a psychickou pohodu.

Dá se do vaší MŠ přihlásit ještě pro tento školní rok?
Děti pro školní rok 2017/18 ještě přijímáme, máme poslední tři volná místa.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Co muže více potěší nežli lahev nejoceňovanější whisky na světě?

Co muže více potěší nežli lahev nejoceňovanější whisky na světě?

Nejedna žena před Vánocemi přemýšlí, čím by potěšila svůj mužský protějšek. Přeci jenom – rozzářené mužské oči u...

Češi na internetu riskují a ztrácejí kontrolu nad svými online daty

Češi na internetu riskují a ztrácejí kontrolu nad svými online daty

Češi si na internetu se svými údaji počínají neopatrně, zjistili odborníci z Kaspersky Lab. Navíc skoro třetina rodičů...

Jak na nejlepší řízky

Jak na nejlepší řízky

Štědrý den je den, kdy vrcholí všechny přípravy vánočních svátků. Dárky jsou koupené, zabalené, výzdoba je hotová,...

Moderní inkousty nahrazují klasické chodbové tiskárny

Moderní inkousty nahrazují klasické chodbové tiskárny.

Uvažujete o koupi nové flotily tiskáren a nevíte si rady při výběru? Inkoustová technologie HP PageWide je něco jako...

Tato zima bude bez propadlých kanálů a výmolů

Tato zima bude bez propadlých kanálů a výmolů

Firma POKLOPSYSTEM s.r.o. přináší dobrou zprávu pro řidiče. V letošní zimě nemusí nikde být výmoly a propadlé nebo...

Další z rubriky

Tyrkysová sbírka měla úspěch. Děkujeme dárcům za štědrost

Tyrkysová sbírka měla úspěch. Děkujeme dárcům za štědrost!

100 000 korun. Na takovou částku byl vypsán šek Tyrkysové sbírky pro Křídlení nadační fond, který nyní částku...

Co děláme jinak na osmiletém gymnáziu PORG

Co děláme jinak na osmiletém gymnáziu PORG

PORG je nestátní osmileté gymnázium mezinárodní škola, bilingvní mateřská škola a základní škola, dvě školy sídlí v...

Předvánoční veselí na opavském Dolňáku

Předvánoční veselí na opavském Dolňáku

Opavské Vánoční trhy zvou také letos na skvělý program, řemesla a tradice. Dolní náměstí bude od 25. listopadu až do...

Najdete na iDNES.cz