PORG Ostrava má už 8 ročníků, přibyla anglická školka a základka

Komerční sdělení   0:01aktualizováno  0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
PORG Ostrava se stabilizoval jak počtem studentů, tak pedagogickým sborem. V letošním roce jsme úplným gymnáziem, máme už osm ročníků.

PORG Ostrava má už 8 ročníků, přibyla anglická školka a základka | foto: PORG

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

„Získali jsme akreditaci k uskutečňování mezinárodního programu - v posledních dvou ročnících studenti mohou studovat všechno v angličtině a ukončit studium mezinárodní maturitou (IB), která je připraví na studium na zahraničních vysokých školách. Náš program jsme rozšířili o předškolní vzdělávání a základní školu s britským kurikulem“, říká ředitelka gymnázia PaedDr. Dagmar Dluhošová.

Studenti si tedy mohou vybrat způsob ukončení studia?
Ano, mohou studium ukončit mezinárodní, nebo českou maturitou.

Vaše gymnázium je osmileté. Je během těchto let možné, aby k vám přestoupil student z jiné školy?
Ano, ale musí být splněny dva předpoklady – v daném ročníku je volné místo a student úspěšně vykoná přestupní zkoušky. Dokonce nově budeme studentům posledních dvou ročníků, kteří mají ambice studovat v zahraničí, nabízet přistoupení do IB programu z jiných škol.

Myslím, že existuje ještě třetí předpoklad – mít na studium peníze, jste soukromá škola.
To jsme, ale máme vypracovaný program sociálních stipendií, která jsou na naší škole udělena asi třetině studentů.

PaedDr. Dagmar Dluhošová, ředitelka PORG Ostrava.

PaedDr. Dagmar Dluhošová, ředitelka PORG Ostrava.

Vraťme se zpět ke způsobu ukončování studia. Jak se student rozhoduje, kterou cestou se vydá?
Studentovi a jeho rodičům poskytujeme poradenský program už od 1. ročníku vyššího gymnázia, kdy na základě individuálních konzultací a setkávání s rodiči vysvětlujeme rozdíl mezi těmito dvěma programy.

Ve škole učí také rodilí mluvčí, jak je vybíráte?
Ano, jednu třetinu sboru tvoří rodilí mluvčí anglického, francouzského, španělského a německého jazyka. Výběr učitelů (i českých) je tříkolový – pohovor, užší výběr a ukázková hodina. Chceme, aby na PORGu učili lidé vzdělaní, pozitivní a byli studentům oporou.

PORG Ostrava je nejmladší ze tří škol. Dvě z nich jsou v Praze. Spolupracují školy mezi sebou?
PORGy mezi sebou spolupracují. PORG Ostrava a Nový PORG v Praze Krči mají stejný koncept bilingvního gymnázia. Studenti se dvakrát ročně potkávají na společných školách v přírodě, pořádáme sportovní soutěže v atletice apod. Potkávají se taky učitelé jednotlivých předmětových komisí. Snažíme se, aby existence tří škol byla výhodou i přes vzdálenost mezi Ostravou a Prahou, jsou to vlastně jen tři zastávky vlaku.

V čem se vaše základní škola na první pohled liší od ostatních?
Určitě koncepcí výuky anglického jazyka. Děti mají v 1. třídě již pět hodin týdně, od 2. třídy už šest hodin. Pro zvýšení efektivity výuky jsou třídy děleny na dvě skupiny, což nám umožňuje velmi individuální přístup. Do 3. třídy mají v každé skupině hodinu konverzace rodilí mluvčí. Od 4. třídy je pak angličtina vyučována výhradně rodilými mluvčími.

Jaký máte v rámci výuky angličtiny na ZŠ cíl?
Máme dva cíle. Za prvé, aby byl anglický jazyk pro děti naprosto přirozenou komunikační cestou. Za druhé děti systematicky vedeme k tomu, aby na konci 5. ročníku mohly složit jazykovou zkoušku PET či KET. Jazyková zkouška PET je na úrovni B1, což je úroveň české státní maturity. Této mety se daří dosáhnout stále většímu počtu žáků.

Je něco, co považujete za benefit jak pro děti, tak pro pedagogy?
Bezesporu čas začátku vyučování. První hodina začíná až v 8.40. Rána bez hektického spěchání velmi pozitivně hodnotí obě strany. Rodiče, kteří potřebují přivést děti do školy dříve, mohou samozřejmě využít ranní družinu.

Zmínila jste družinu, jedná se o družinu v tradičním slova smyslu?

Jen z malé části. Družina je pro nás samozřejmě místem, kde je o děti před a po vyučování výborně postaráno kvalifikovanými vychovatelkami. Družina je však u nás velmi silně propojena s kroužky. Denně mají děti po vyučování možnost účastnit se dvou bloků odpoledních aktivit, kterých je momentálně v nabídce kolem dvaceti. Žáci mohou zůstat ve škole do 17.30 hodin, v pátek pak do 16.30

Z vašich slov je znát, že se děti snažíte podněcovat k nejrůznějším aktivitám. Máte vytvořen i speciální koncept pro nadané děti?
Samozřejmě. Děti nadané musí mít podnětné prostředí, aby byly stále motivovány a nezačaly stagnovat. Vedle výuky, která je vedena tak, aby byli 

žáci neustále aktivováni, musím zmínit naši asistenci pro 1. a 2. třídy. Stále častěji přichází děti k zápisu s tím, že už umí číst, psát a počítat. Právě pro ty žáky máme pro hodiny matematiky a českého jazyka „asistentky“, které si po společných činnostech v rámci třídy děti odvádí a věnují se náročnějším úlohám. Děti tak neusnou na vavřínech a mohou se věnovat činnostem nad rámec výuky.

V 5. třídě čekají žáky přijímačky do primy, jak to u vás probíhá?
Žáci musí samozřejmě projít státní formou přijímacího řízení. Vedle toho máme také své přijímací testy. Žákům, a to nehledě na to, kterou ZŠ navštěvují, nabízíme po novém roce přípravné kurzy zdarma. Typy testů jsou přístupné také na našich webových stránkách.

ZŠ a gymnázium se nachází v jednom areálu, dostanou se děti do kontaktu?
Určitě, studenti se potkávají jak na společných akcích, tak v rámci různých projektů, jako je např. Science Fair, kde gymnazisté prezentují své projekty v anglickém jazyce i žákům základní školy.

Ještě bych ráda zmínila spolupráci základní školy s naší nově vzniklou bilingvní mateřskou školou. Děti se účastní společných aktivit (Karnevalů na ledě apod.), děti základních škol si připravují pro naše nejmenší různá divadelní představení v anglickém jazyce v rámci hodin Workshopu a ani prostředí samotných prostor ZŠ nezůstává dětem cizí. Při přechodu do 1. třídy je tak proces adaptace mnohem snadnější.

Zmínila jste, že je vaše MŠ bilingvní (česko-anglická), jak tedy probíhá výuka anglického jazyka?
Naše MŠ je školou bilingvní v pravém slova smyslu. Ve třídě jsou dvě kvalifikované učitelky, přičemž jedna z nich je rodilá mluvčí. Angličtina ovšem není pouze součástí jednotlivých výukových bloků, ale prolíná se celým dnem. Děti se například setkávají s naší mezinárodní mateřskou školou, a tak angličtinu přirozeně využívají v reálné komunikaci. Při vstupu do 1. ročníku bilingvní třídy na naší ZŠ pak mají děti s ohledem na svůj věk výbornou jazykovou vybavenost: pohotově a přirozeně reagují na základní anglické povely, poznají písmena anglické abecedy a umí vyslovit a přečíst 42 anglických zvuků. Dovednost rozpoznání písmen a zvuků dětem také umožňuje čtení základní slovní zásoby.

Znamená to, že je česká část výuky potlačena do pozadí na úkor jazyka anglického?
V žádném případě. Tuto část zaštiťuje česká paní učitelka. Děti si užijí také klasické české písně za doprovodu klavíru, pravidelnou logopedickou prevenci, české pohádky, básně apod. Opomíjeny nejsou ani tradiční české hodnoty a tradice.

V rámci řízených činností jsou děti rozděleny dle věku na skupiny, se kterými učitelky pracují izolovaně. Výuka v anglickém a českém jazyce je vyvážená.

Nehledě na jazyk se velmi dbá také na pohybovou aktivitu, grafomotoriku, vizuomotoriku atd.

Jakou roli pro Vás hrají rodiče?
Nadstandardní komunikace s rodiči pro nás hraje velmi důležitou roli. Rodiče vedle třídních schůzek získávají informace z pravidelných podrobných plánů. Měsíčně pak dostávají prostřednictvím e-mailu také Newsletter čili poohlédnutí se za aktivitami minulého měsíce spolu s fotografiemi. Nahlédnout mohou kdykoli i do portfolia dítěte, jehož součástí je pedagogická diagnostika.

Pořádány jsou také různé workshopy pro rodiče s dětmi, události ve spolupráci se základní školou (rozsvěcování vánočního stromu apod.) či odpolední aktivity, jako např. volejbalové turnaje.

Proč by si měl rodič vybrat právě vaší MŠ?
Vedle propracovaného vzdělávacího programu je alfou omegou naší školy velmi podněcující prostředí a příjemná atmosféra. Maximální počet 16 dětí ve třídě za přítomnosti dvou učitelek a jedné asistentky umožňuje velmi individuální přístup.

Vedle profesionálního pedagogického vedení jsou benefitem také materiální podmínky. MŠ je vybudována ve zcela nových prostorech, a to přesně dle našich potřeb. Kromě klasického vybavení mají děti k dispozici také interaktivní televizi s mnoha výukovými programy, didaktické pomůcky všeho druhu, kvalitní dětskou literaturu (českou/anglickou) apod.

Pro koho je tedy vaše MŠ určena?
Pro všechny, kterým není předškolní vzdělávání jejich dětí lhostejné. Pro rodiče, kteří chtějí svým dětem umožnit všestranný rozvoj, individuální přístup, přirozenou komunikaci v anglickém jazyce, příjemné prostředí a psychickou pohodu.

Dá se do vaší MŠ přihlásit ještě pro tento školní rok?
Děti pro školní rok 2017/18 ještě přijímáme, máme poslední tři volná místa.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Dieta, která chutná! Lucie díky ní zhubla 14 kilogramů za 2 měsíce!

Dieta, která chutná! Lucie díky ní zhubla 14 kilogramů za 2 měsíce!

Hubnutí vlastně není žádná věda. Stačí naučit své tělo, aby spalovalo tuky a budovalo svaly. Jenže jak toho dosáhnout?...

Umělá inteligence úspěšně dokončila dílo Antonína Dvořáka

Antonín Dvořák

Dvořákův rozepsaný fragment si nastudovala a úspěšně dokončila umělá inteligence AIVA. Vznikl tak unikátní kulturní...

Tichá tepelná čerpadla vám pohodlí domova nenaruší

Tichá tepelná čerpadla vám pohodlí domova nenaruší

Tepelná čerpadla prošla v uplynulých 20 letech významnými konstrukčními změnami a výrobci vždy dbali především na...

Pokoří Češi v klíčovém boji Němce? Vsaďte si a získejte 500 Kč zdarma!

Pokoří Češi v klíčovém boji Němce? Vsaďte si a získejte 500 Kč zdarma!

Začínají klíčové chvíle hokejového mistrovství světa. Osm nejlepších týmů se srovnalo do pavouka pro play-off a...

Hrrr na Rakušany! Vsaďte si a získejte 500 Kč zdarma!

Hrrr na Rakušany! Vsaďte si a získejte 500 Kč zdarma!

Česká reprezentace za sebou na světovém šampionátu na Slovensku už má pět zápasů. Nyní čeká tým trenéra Miloše Říhy...

Další z rubriky

Jaro v Zoo Ostrava

Plameňák kubánský

Jaro je spjato s probouzením přírody, k čemuž rozhodně patří i rození a líhnutí mláďat. Také v Zoologické zahradě a...

Sedm důvodů, proč studovat VŠB – Technickou univerzitu Ostrava

Rektorát

Studujte techniku, ekonomii nebo přírodní vědy v Ostravě. Přinášíme vám důvody, proč si vybrat zrovna VŠB – Technickou...

ODISky prvňáčkům zdarma

ODISky prvňáčkům zdarma

Dopravní podnik Ostrava opět nabízí letošním prvňáčkům jejich první ODISku zcela zdarma. Pokud v období od 2. května do...

Najdete na iDNES.cz