Naše vize je jednoduchá. Chceme být stále lepší

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Ve firmě ATEK byste marně hledali jakýkoliv kompromis v kvalitě, strojovém vybavení, čistotě či designu. Ve firmě ATEK žádný kompromis nenajdete!

Naše vize je jednoduchá – být stále lepší | foto: ATEK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Pan Kolísek k tomu dodává: „Vstoupili jsme do odvětví, kde mají firmy i osmdesátiletou tradici, a abychom v této konkurenci obstáli, museli jsme přijít jen s tím nejlepším. Není zde prostor pro druhou šanci. Investovali jsme nejen do technologií, odborného rozvoje našich zaměstnanců, ale velkou pozornost věnu­jeme i čistotě a pořádku ve všech prostorách, což hraje významnou roli při získávání zakázek.“

Naše vize je jednoduchá – být stále lepší

O společnosti ATEK s. r. o.

ATEK s. r. o. (dále jen ATEK) je soukromá, ryze česká společnost bez jakékoliv účasti zahraničního kapitálu ve vlastnictví jediného majitele, pana PhDr. Miroslava Kolíska Ph.D., DBA, MBA, který firmu založil v roce 2004. Založena byla s tím, že nabízela podpůrné a zpro­středkovatelské činnosti pro automobilový průmysl v pronajatých prostorách blízko Moravské Třebové, a tuto činnost doplňovala výro­bou plastových dílů. Od roku 2005 již primárně vystupovala jako lisovna plastových dílů. Hlavní podnikatelskou činností je výroba plastových a pryžových výrobků především pro automobilový průmysl, kam směřuje 90 % produkce. Nicméně cílem a záměrem firmy je určitým způsobem diverzifikovat portfolio zákazníků, takže poslední dobou jsou aktivity zaměřeny i na jiné oblasti – elektrotechnický průmysl, medicínský průmysl a na výrobce domácích spotřebičů. Jedním z takových zákazníků je např. firma Miele, která má vysoké požadavky na kvalitu, spolehlivost a odpovědnost svých dodavatelů.

ATEK má své jediné sídlo v Moravské Třebové, obrat v roce 2017 činil 750 mil. korun, v letošním a následujících letech předpokládá další nárůst, vlastní certifikáty ISO 9001, ISO/TS 16949, který je specifický pro auto­mobilový průmysl, pro celou řadu výrobků vlastní CCC certifikáty, které opravňují k vývozu dílů do Číny a certifikát ISO 14001. Aktuální počet zaměstnanců se pohybuje kolem pěti set. K tomuto dodal Miroslav Kolísek: „Plánoval jsem malou rodinnou firmu o třiceti zaměstnancích. Teď už jsme v rozjetém vlaku, a pokud chceme nějakým způsobem trh ovládnout, už se to nedá zastavit a pokračujeme dál.“

Výrobní program, proces

ATEK může nabídnout opravdu velké portfolio výrobků. Výrobu zajišťuje 31 vstřikolisů, všechny značky ENGEL. Vstřikolisy bez výjimky byly pořízeny jako nové. Ve výrobě tedy nenajdete žádný starší nebo opotřebovaný stroj. Pan Kolísek si zakládá na nejmodernějším tech­nologickém parku, který je schopen zajistit kvalitní stabilní proces, a tím plnit vysoké požadavky zákazníků.

Uzavírací síla vstřikolisů se pohybuje v rozmezí 50 tun až 3200 tun a jsou osazeny lineárními roboty, některé šestiosými. Tím, že strojový park je takto rozsáhlý a široký, umožňuje výrobu širokého portfolia dílů. A to dílů o hmotnosti několik gramů, až po díly, jejichž hmotnost činí 10–15 kg. V portfoliu vyráběných dílů nalezneme díly pohledové i nepohledové, díly do interiéru vozidel (prahy, sloupky, části střední konzole, komponenty pro palubní desky, díly ze zavazadlového prostoru) a rovněž díly pro exteriér vozidel (díly na přední a zadní nárazník nebo na spoilery na pátých dveřích).

Naše vize je jednoduchá – být stále lepší

Firma disponuje technologií dvoukomponentního vstřikování, tzn. vstřikování měkkého a tvrdého plastu současně, technologií vyfukování dusíkem, dále nabízí zastřikování kovových komponentů a další služby, jako jsou montáže velkých celků, svařování, laserové práce, opěňování dílů (alernativa dvoukomponentního vstřikování) a tamponový potisk, pro některé výrobky zajišťuje externě lakování.

Naše vize je jednoduchá – být stále lepší
Naše vize je jednoduchá – být stále lepší

Výroba probíhá v nepřetržitém poloautomatizovaném provozu. U montáží je zavedena automatizovaná kontrola všech komponent, které do sestavy vstupují. To vše je řízeno informačním systémem Pharis, který kromě tohoto umožňuje také sběr dat z výroby, následné vyhodnocení efektivity a produktivity, zmetkovitosti. Snahou firmy je ještě větší míra robotizace a automatizace, čímž bude eliminována chybovost lidského faktoru. „Jsme vývojový partner, který zodpovídá nejenom za kvalitu výrobku, ale i za jeho funkčnost po celou dobu životnosti vozidla,“ dodává Milan Štrajt, obchodně-technický ředitel.

Mezi hlavní klienty patří BMW, Audi, VW, IAC, Rehau, Lear. Spolupráce probíhá jak na úrovni TIER 1, tak TIER2.

V loňském roce byl pořízen vstřikolis ENGEL s uzavírací silou 3200 tun. Tento nákup byl spjat s rozsáhlou přípravu (speciální podlaha, jeřáb atd.) a náročnou následnou kompletací.

Jedinečná je nejenom velikost tohoto stroje, ale i jeho vybavení šestiosým robotem KUKA, který umožňuje celou řadu dalších ope­rací. Kromě odebrání dílu z formy také další kroky (opálení přetoků, odcvaknutí „vtokových zbytků“ atd.). Zakoupením této technologie je společnost schopna vyrábět plastové díly o velikosti až 10–15 kg!

Další chloubou společnosti je logistické centrum, které patří mezi „top“ v porovnání s ostatními výrobními závody. Logistické centrum zaujímá plochu 6000 m2, což přináší 8460 paletových míst a umož­ňuje efektivní zajištění logistických procesů. Poloautomaticky řízené systémové vozíky umožňují zaskladňování až do výšky 11 m, rychlost vozíků mezi regály dosahuje až 8 km/h.

Interní přepravu hotových výrobků z výrobních prostor do logis­tického centra zajišťuje vláček se dvěma vagóny o celkovém objemu 60 palet. Kapacitní možnosti logistického centra umožňují odbavení až 4 kamionů najednou, při čemž se rychlost odbavení jednoho kamionu pohybuje v rozmezí 30–45 minut. Denně centrum odbaví 40–50 kamionů.

Řízení kvality

Automotive klade vysoké požadavky na kvalitu, stabilní proces, certifikace a další. Na vše jsme v ATEKu připraveni a vybaveni. Disponujeme laboratoří, která umožňuje realizovat celou řadu měření a testů ve vlastní režii. Jedná se přede­vším o 3D měřicí zařízení ZEISS ACCURA II 10, které umožňuje kontrolu parametrů a požadavků zákazníka. 

Laboratoř je ale vybavena celou řadou dalších zařízení – klimakomorou pro simulaci klimatických změn, komorou pro Xenotest, spalovací komorou pro provádění testů hořlavosti, dále také spektrofotometrem, analyzátorem vlh­kosti, zařízením pro stanovení indexu taveniny, koloristickou skříní SpectraLight, leskoměrem Multi gloss 268.  Je zvažována akreditace této laboratoře.

Nástrojárna

Vybudování vlastní nástrojárny patřilo od samého vzniku firmy mezi jeden ze strategických cílů, protože hlavní činnost – výroba plastových dílů – je úzce spjata s výrobou vstřikovacích nástrojů. Před vybudováním nástrojárny byla veškerá výroba nástrojů zabezpečo­vána ve spolupráci s externími dodavateli. Běžnou údržbu nástrojů a opravy menšího rozsahu si ATEK zajišťoval vlastními silami. Výroba nástrojů ve vlastní režii přináší nejen výraznou finanční úsporu, ale i větší flexibilitu vůči požadavkům zákazníka a nezávislost na kapa­citách externích nástrojáren. Nicméně i po vybudování nástrojárny nadále probíhá spolupráce s řadou externích dodavatelů.

Vybudování nástrojárny představovalo pro firmu velký krok kupředu, který byl velmi pozitivně vnímán i zákazníky. Výstavba nástrojárny byla zahájena v roce 2014, v roce 2016 byla již v provozu, ale její vybavení a výrobní možnosti se nadále rozvíjí. Nástrojárna je vybavena dvěma elektroerozivními hloubičkami Sodick AG 60 L a AG 100 L, třemi pětiosými CNC obráběcími centry značky HERMLE a jedním tříosým CNC. Dále pak elektroerozivní drátovou řezačkou Sodick ALC 600G, soustruhem, nástrojářskou frézkou, pásovou pilou a bruskou. V brzké době bude technologický park rozšířen o další drátovou řezačku, která bude svým rozsahem jedna z největších v Evropě. 

Naším cílem není vyrábět malé a jednoduché formy, ale velké a komplikované nástroje. Nástrojárna se vyvíjí velmi dynamicky, pořizují se další a další technologie. Nástrojárna byla postavena proto, abychom si sami zajistili výrobu forem, přípravků do výroby a podpořili bezproblé­mový chod lisovny

Vývoj

ATEK je nejen výrobcem plastových dílů, ale může se pochlubit i dlouholetými zkušenostmi s vývojem dílů. Realizace vývojových pro­jektů v ryze českých společnostech není zcela běžná a vyžaduje nejen dlouholeté zkušenosti a dostatečný finanční kapitál, ale i přehled v nových řešeních konceptů vozidel. ATEK kompletně zajišťuje vývoj konkrétního dílu. Zákazník definuje požadavky na produkt (vzhled, funkčnost atd.), ale veškerá zodpovědnost za vývoj je na firmě ATEK.

V rámci vývoje produktu jsou často prováděny simulace procesu vstřikování, mechanického a teplotního namáhání výrobku. ATEK pro tuto činnost disponuje dostatečně kvalifikovaným personálem, vybavením s podpůrnými technologiemi pro vývoj (CAD pracoviště, 3D tisk, vakuové lití prototypních dílů a zkušební zařízení v laboratoři). 

Do činnosti vývoje produktu jsou zapojeni i externí dodavatelé slu­žeb, jejichž činnost ATEK koordinuje a za jejichž výsledky zákazníkovi zodpovídá. V minulosti byly ve společnosti ATEK realizovány vývojové projekty pro klienty AUDI, SEAT, BMW, což jsou největší klienti, avšak i v případě jiných projektů ATEK své znalosti z vývoje hojně využívá. Z hlediska objemu tvoří vývojové zakázky 60 %.

Postavení společnosti ATEK

A kde vidí sama firma svoji sílu a v čem je pro zákaz­níka nejzajímavější. „Je to poměr ceny vůči kvalitě a know-how,“ „ATEK vyrábí produkty, u kterých zákazník vyžaduje perfektní vzhled, bezchybnou funkčnost a přesný rozměr. Produkujeme díly splňující ta nejnáročnější očekávání našich zákaz­níků. S tímto samozřejmě souvisí celá řada opatření zefektivňující technologii a samotnou výrobu, správně a efektivně nastavený sys­tém managementu kvality a systém řízení projektu.“ 

Za roky činnosti pro automobilky, ať už spadající pod koncern VW nebo BMW, firma získala zkušenosti z oblasti technologie, zpracování plastů, znalost procesů a principů spolupráce s automobilovým průmyslem. „Vývoj nás dělá výjimečnými,“ Ve firmě si velmi zakládáme na tom, že jsme jedeni jako spolehlivý partner s mnohaletými zku­šenostmi, který provede nejen celý vývoj a realizační fázi projektu, ale je partnerem pro jakékoliv řešení problémů, připomínek, změn, které vznikají v průběhu projektu. Nutné je také říci, že je ve firmě kladen velký důraz na prevenci vad.

Naše vize je jednoduchá – být stále lepší

Vize, plány

Naším cílem je dostat k ještě komplikovanějším a složitějším celkům. V současné výrobě bychom chtěli pokračovat dál, ale naší priorotou jsou komplikovanější díly. Snažíme se hledat výzvy ve složitějších technologiích, v dílech, které dnes nikdo běžně nevyrábí. Do budoucna bychom rádi měli všechny potřebné technologie v naší firmě, abychom zvýšili komplexnost spo­lečnosti a všechny využívané technologie měli pod jednou střechou. Naše vize je jednoduchá – být stále lepší.“

Jak už bylo napsáno v úvodu, 90 % produkce směřuje do auto­mobilového průmyslu. Nejen díky dlouholetým zkušenostem ve společnosti předpokládají, že obor automotive zůstane dominantní. Nicméně ani dalším oborům se nebrání. Ba naopak. V budoucnu by se chtěli uplatnit např. v medicínském průmyslu, který je náročný, oproti automotive podléhá jiným normám, certifikacím a přináší nové požadavky. S tím budou souviset investice do nových výrobních prostor a získání veškeré potřebné certifikace.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Bývalý profesionální cyklista to roztáčí ve světě elektrokol

Jakub Danačík na horském elektrokole MTF MOUNT 7.0.

Startoval v řadě velkých cyklistických závodů po celém světě, doma se stal v roce 2007 mistrem republiky v silničním...

Mountfield rozjíždí prodej elektrokol

Jízdu po zpevněných cestách si nádherně užijete na trekingovém či krosovém...

Společnost Mountfield zahájila ve čtvrtek 29. listopadu ve všech svých prodejnách v České republice, na Slovensku...

Televizní svět čekají změny. Připravte se včas s O2 TV

Televizní světě čekají změny. Připravte se včas s O2 TV.

Svět technologií se neustále vyvíjí. Už v únoru 2021 totiž svůj oblíbený seriál, film nebo diskuzní pořad nenaladí ti,...

OLED: nejvyšší kvalita televizního zobrazení

OLED – nejvyšší kvalita televizního zobrazení

Ploché televizory, tak jak je známe dnes, vstoupily na trh zhruba v polovině poslední dekády minulého století, kdy...

Češi chtějí místo zlatého prasátka raději vánočního medvěda.

Češi opouštějí od zlatého prasátka, místo něho očekávají vánočního medvěda

Zlaté prasátko je spojeno s půstem a vánoční medvěd z e-shopu GRIZLY.cz přináší tolik dobrůtek, že by to člověk určitě...

Další z rubriky

Mladí kupují rodičům Motúčko, elektricky poháněné kolečko

Mladí kupují rodičům Motúčko, elektricky poháněné kolečko

Přemýšlíte, co darovat svým rodičům nebo prarodičům? Věnujte jim praktický dárek, který jim usnadní práci! Užitečným...

Začíná letní údržba. Správa a údržba silnic nabídne služby i obcím

Správa a údržba silnic nabídne služby i obcím

Letošní zima se z pohledu nároků na údržbu řadila k těm průměrným. Správa a údržba silnic Pardubického kraje...

Kratochvílová z Foxconnu: Jsme nejkvalitnějším zaměstnavatelem regionu

foxconn

Společnost Foxconn se letos opět umístila na stupních vítězů v celostátním kole soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku v...

Najdete na iDNES.cz