Doporučujeme

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Brána Jihlavy

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Brána Jihlavy | foto: Jihlava

Personální inzerce

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Brána Jihlavy

Rada města Jihlavy vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Brána Jihlavy, příspěvková organizace

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, nejlépe manažerského a ekonomického směru,

- praxe minimálně 5 let v manažerské pozici

- organizační a řídící schopnosti,

- orientace v kultuře a cestovním ruchu,

- schopnost samostatného jednání a kooperace, vyjednávací, prezentační a komunikační schopnosti i ve směru k odborné veřejnosti na mezinárodní úrovni a k médiím,

- výborné vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu,

- znalost principů veřejné správy,

- všeobecný přehled legislativy a znalost legislativy upravující činnost pořadatele kulturních akcí, cestovního ruchu, příspěvkových organizací, včetně pravidel dotační politiky státu a EU,

- schopnost navázat na strategické a koncepční materiály statutárního města Jihlavy v oblasti cestovního ruchu a kultury,

- časová flexibilita, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/řidička, uživatelská znalost práce na PC (zejm. Word, Excel, PowerPoint),

- aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost dalšího cizího jazyka výhodou.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitelky/ředitele: září 2020

Písemně zašlete:

- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail),

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),

- motivační dopis

- strukturovaný profesní životopis s důrazem na pracovní zkušenosti adekvátně k pozici ředitele,

- písemnou strategii rozvoje Brána Jihlavy, příspěvková organizace na 5 let (v rozsahu max. 5 normostran), která bude obsahovat:

  1. definici vize a poslání organizace
  2. cíle a klíčové aktivity v horizontu 5 let (zohlední potenciální rozvojové projekty města = MN21, Modeta, Revitalizace Náměstí, Stříbrné údolí a klíčové priority zřizovatele = nastartování koncepčního rozvoje destinačního managementu, vč. řešení oblastní destinační agentury, zajištění externích zdrojů pro rozvoj kultury a cestovního ruchu)
  3. návrh personálního zabezpečení a struktury organizace
  4. ekonomickou rozvahu / byznys model organizace

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), cizí státní příslušník obdobný doklad,

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Obálku označte slovy:

„Výběrové řízení Brána Jihlavy“

K výběrovému řízení zasílejte pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a strategii rozvoje Brána Jihlavy vlastnoručně podepište).

Přihlášku s uvedenými doklady podejte osobně přes podatelnu nebo poštou s doručením: 

do 30. 4. 2020 do 12,00 hod.

na adresu: Magistrát města Jihlavy, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

https://www.jihlava.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni/d-537563/p1=103388