Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Dnešní tepelně izolované domy nezajišťují přirozené větrání. Původní komínové řešení tak nahrazují nové. Pojďme se na problematiku komínů pro moderní domy podívat z odborného hlediska. Jaké řešení zvolit?

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení. | foto: CIKO

Prvořadým úkolem komínu byl vždy především odvod spalin, a to se nemění. Co se ale v průběhu času mění, je vše ostatní okolo problematiky komínů. Když se vrátíme do minulosti, tak komín zajišťoval přirozený pohyb vzduchu v domě, někdy jeho funkčnost zajišťovala vysoušení objektu. Principem bylo spalování vzduchu z místnosti a přirozený přívod nového vzduchu netěsnostmi domu. Tento princip byl možný, a v některých případech dokonce žádoucí, díky netěsnostem stavby a neexistujícímu systému větrání. V dnešní době je ale vše jinak – dům je velmi těsný a je často vybaven systémem řízeného větrání, což nás automaticky vede k nefunkčnosti původních komínových řešení a musíme se na komín dívat nově, v souvislostech.

Celý segment rodinné výstavby směřuje legislativně i prakticky k výstavbě velmi těsných domů – celá stavba často prochází zkouškou těsnosti, tzv. Blower-door testem. My se nyní nebudeme zabývat otázkou, proč tomu tak je, ale jaký má tato skutečnost vliv na návrh a provedení komínového tělesa. Jsou tři základní otázky, kterými se budeme v této souvislosti zabývat:

  1. Jak řešit přívod vzduchu pro hoření a odvod komínem (co má komínem odejít, musí někudy dovnitř)?
  2. Jak udělat těsné komínové těleso, abychom splnili požadavky na těsnost stavby?
  3. Jak realizovat bezpečné a kvalitní napojení komínového tělesa na skladbu okolní konstrukce?

1) Přívod vzduchu pro moderní domy
Přívod vzduchu pro hoření je základní otázkou fungování spotřebiče a komínu. Všichni víme, že při hašení požáru se snažíme zabránit přístupu vzduchu (hlavně kyslíku) k ohni. Tím dojde ohni dech a zhasne. Z toho inverzně vyplývá, že pro správný proces hoření potřebujeme dostatečný přívod vzduchu. Obecně se udává, že na každou kW výkonu kamen potřebujeme cca 3 m3 vzduchu za hodinu – u 8kW kamen to bude zhruba 24 m3 za hodinu.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

.

Když se to pokusíme převést na kg dřeva, tak výhřevnost dřeva je zhruba 3,5 kw/kg. Při použití předchozího pravidla vylívá, že pro kvalitní spálení 1 kg dřeva potřebuji zhruba 10 m3/hod. Z těchto hodnot je patrná rámcová potřeba množství vzduchu.

Jaké tedy máme možnosti?

  • Vzduch z místnosti

Vzduch z místnosti je nejstarší a nejjednodušší řešení, které nepotřebuje žádnou přípravu, což vypadá ideálně. Bohužel má toto řešení v moderní stavbě své velké nevýhody.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

.

Především musíme zajistit přívod spalovacího vzduchu obecně do místnosti, přívod vzduchu tedy není navázán na provoz spotřebiče a můžeme ochlazovat místnost v době, kdy kamna nehoří. Druhým nepříjemným efektem spalování vzduchu z místnosti je zhoršování kvality vzduchu v místnosti v době hoření, protože je pro hoření spotřebováván kyslík a v místnosti vzniká větší koncentrace CO2. Při nedostatečném přívodu vzduchu mohou kamna vytvářet místo příjemné atmosféry „vydýchaný vzduch“.

  • Vzduch z přívodního kanálu

Pro zajištění externího přívodu vzduchu se běžně používá potrubí zabetonované pod základovou desku. Tím je často dostatek vzduchu pro spalování vyřešen, ale jsou tři věci, na které si musíme dát pozor.

Při dlouhém potrubí může být tlaková ztráta přívodu vzduchu tak velká, že proces hoření probíhá stejně jako při nedostatečném tahu komínu. Tento nežádoucí efekt bývá výrazně umocněn ukončovací mřížkou proti hmyzu. Tlakový odpor takové mřížky může velmi výrazně zhoršit fungování komínu. Přívod vzduchu a tedy i dimenze a tvarové řešení vzduchového kanálu je součástí zadání pro výpočet spalinové cesty a správnost návrhu lze jednoduše ověřit – pouze je třeba udělat posouzení včas.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

.

Druhým problémem může být a bývá kondenzace vzdušné vlhkosti v potrubí. Proto je nutné potrubí vyspádovat tak, aby mohlo docházet k vytékání. Tento požadavek bývá nereálné splnit u rovinatých pozemků, kde není v rámci podezdívky pod základovou deskou dostatek místa.

Posledním dlouhodobým problémem takového řešení je nepřetržité proudění vzduchu díky přirozenému tahu komínu. Tento nepřetržitý pohyb vzduchu má za následek velmi často nepříjemné ochlazování spotřebiče v době, kdy není v provozu. Při tomto pohybu vzduchu dochází bohužel dlouhodobě ke kondenzaci vzdušné vlhkosti ve spotřebiči a výskytu rzi a degradaci spotřebiče.

Existuje řešení, jak problém nepřetržitého pohybu vzduchu vyřešit, a tím je automatické regulace hoření, kdy po dohoření dojde k těsnému uzavření vzduchového potrubí. Automatické regulace hoření jsou velmi dobrým nástrojem, jak optimalizovat účinnost spotřebiče, případně ovládat další prvky domácnosti, ale v tomto případě nám skutečně pomohou odstranit negativní vlastnosti přívodního potrubí.

  • Přívod vzduchu komínem
Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

.

Dříve byly k tomuto účelu používány výhradně samostatné šachty, která byla součástí komínového tělesa. V současné době na trhu existují komínové systémy, které zajistí přívod vzduchu už v rámci vlastní konstrukce. Tento princip je výhodný především ve vysoušení a předehřívání spalovacího vzduchu, což má pozitivní vliv na kvalitu a efektivitu hoření. Druhým a velmi podstatným pozitivním efektem je změna principu provětrávání komínového tělesa. Běžný princip provětrávání komínového tělesa vzduchem z budovy směrem odspoda nahoru jsme nahradili principem přívodu vzduchu pro spalování odshora dolů. Tím je zajištěna životnost a bezpečnost komínu ve stavbě, pro kterou je provětrávání komínu velmi důležité, a navíc nám přívod vzduchu z komínu umožňuje udělat komínové těleso těsné, bez větracích mřížek.

2) Jak udělat těsné komínové těleso, abychom splnili požadavky na těsnost stavby?

Schopnost udělat komínové těleso těsné je částečně věcí výrobce komínového systému a částečně věcí realizační firmy. Výrobce by měl být schopen dodat komponenty pro vytvoření těsného komínu a realizační firma musí umět jednotlivé detaily správně realizovat.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

.

Když půjdeme po komínu odspoda, tak prvním problematickým místem bude mřížka pro provětrávání komínového tělesa. Mřížku lze odstranit volbou správného komínového systému a nahradit ji adaptérem pro přívod vzduchu.

Dalším problematickým komponentem budou komínová dvířka. Lepší výrobci komínových systémů mají ve svém sortimentu těsná komínová dvířka jako volitelný komponent. Je třeba si říct, že těsnost komínových dvířek nelze dodělat na stavbě nějakým provizorním dotěsněním, jejich netěsnost je dána například provedením pantů dveřního křídla a podobně.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

.

Nejproblematičtějším místem bude vždy sopouch – napojení kouřovodu na komín. Problematičnost tohoto detailu tkví ve vysokých povrchových teplotách kouřovodu a požadavku na určitou míru dilatace mezi pláštěm komínu a kouřovodem nebo sopouchem komínu. Osvědčené provedení tohoto detailu je patrné z následujícího obrázku. Správnost tohoto detailu je více na straně realizační firmy než na výrobci komínového systému.

Následně už zbývají běžné metry komínu, kde záleží těsnost na materiálu komínové tvárnice a na povrchové úpravě komínu. Nejběžnějším a nejspolehlivějším řešením je „natažení komínu do lepidla“, které obsahuje disperzní složky a které zajistí dostatečnou neprůvzdušnost komínu.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

3) Jak realizovat bezpečné a kvalitní napojení komínového tělesa na skladbu okolní konstrukce?

Komínové těleso a jeho detaily mohou být provedeny bezvadně, přesto může být komín pro těsnost domu problematický. Důvodem je předepsaná vzdálenost hořlavých konstrukcí od pláště komínu. Základní hodnota této vzdálenosti je předepsána normou (50mm provětrávané mezery). Každý výrobce systémových komínů pak tuto hodnotu uvádí v rámci certifikace a označení svých výrobků, a tato hodnota může být vyšší nebo nižší.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

.

Každopádně hořlavé materiály, kterými vzduchotěsné vrstvy většinou jsou, nemohou být spojeny s komínovým tělesem. A pokud nemůže být vzduchotěsná vrstva v rámci obálky budovy napojena těsně na komínové těleso, tak budeme těžko dosahovat požadované těsnosti domu. Naštěstí existují materiály a výrobky, kterém nám tento detail řeší. Ze zahraničí jsou z posledních let známé „gumové“ manžety, které ale mají teplotní odolnost pouze do 200 °C.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

.

Univerzálnějším řešením se zdá být použití sortimentu parotěsných prostupů českého výrobce CIKO s.r.o., kde je vedle parotěsného detailu řešena i bezpečnost komínu ve stavbě. Sortiment pod souhrnným názvem CIKO STOPER je založen na materiálových vlastnostech pěnového skla. Je to jediný snadno dostupný materiál, který má všechny tři požadované vlastnosti – nehořlavost + nízký součinitel tepelné vodivosti + vysoký faktor difuzního odporu. Pomocí parotěsných prostupů můžeme vyřešit požární bezpečnost detailu, kde komín prochází tepelně-izolační vrstvou obálky budovy, a přitom vytvořit detail s požadovanou těsností. V tomto místě není totiž možné provést normou požadovanou provětrávanou mezeru mezi komínem a okolními konstrukcemi, a bezpečná vzdálenost od hořlavých konstrukcí se díky akumulaci teploty zásadně mění!

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

Parotěsných prostupů je vyráběno více typů pro možnost vytvořit vhodný detail v různých stavebních konstrukcích. Od výrobce jsou dány garantované vlastnosti, kdy na základě předpokládané teploty spalin a typu komínové konstrukce lze zvolit optimální a bezpečné řešení.

Komín v těsném domě: moderní domy vyžadují moderní řešení.

Závěrem lze říci, že s komínem je to stejné jako s jakoukoliv jinou částí domu. Kvalitně navržený komín může být skvělý a bezproblémový prvek těsného domu, špatně navržený nebo provedený komín může znamenat ve stejném domě problémy. Názor, že do těsného domu se komín správně realizovat nedá, je absolutně nepravdivý a může takto mluvit pouze člověk, který nemá dostatečné znalosti a vědomosti.

Pouze je třeba se držet pravidla, že pro moderní domy nemůžeme stavět komín tak, jak se to dělalo před 30 lety. Vše je třeba vnímat v souvislostech a komín jako málokterá část domu prochází celou stavbou včetně obálky budovy. Proto se v dnešní době u komínu vedle správné dimenze a výšky musí řešit také přívod vzduchu pro hoření a návaznost na stavbu.

Více informací najdete na www.ciko-kominy.cz.


Nejčtenější

Začalo Australian Open. Bookmakeři a sázkaři se shodují na favoritech

Začalo Australian Open. Bookmakeři a sázkaři se shodují na favoritech

Mezi hlavní vrcholy sázkařské sezóny budou patřit v roce 2019 tenisové grandslamy. Prvním z nich, který tradičně začíná...

Australian Open přináší milióny nejen tenistům

Australian Open přináší milióny nejen tenistům

Vstup do nového roku se vyvedl hned několika sázkařům Fortuny. K miliónovým výhrám jim pomohlo tenisové Australian...

AKU zahradní technika má v Mountfieldu zelenou

AKU zahradní technika má v Mountfieldu zelenou.

Společnost Mountfield s příchodem nového roku naservírovala zákazníkům zelenou novinku od světového gigantu v AKU...

Češi tráví denně hodiny na internetu. Vznikají úžasné nové projekty

Jak využít čas strávený na internetu na maximum

Češi podle některých průzkumů tráví ve svém volném čase až 5 hodin denně na internetu. Z toho nejvíce spolknou právě...

V zimě vyrazte do Saska!

V zimě vyrazte do Saska!

Sasko leží v Německu, jen kousek za českými hranicemi a nabízí skvělé zázemí pro milovníky zimních sportů. Ať už dáváte...

Další z rubriky

Plánujete malovat? Tento e-shop zahájil obrovský výprodej barev

Plánujete malovat? Tento e-shop zahájil obrovský výprodej barev

Pokud se nemůžete dívat na špinavé stěny plné fleků, měli byste se pustit do malování. Samozřejmě se vám nabízí možnost...

Otestujte developerský unikát: pasivní rodinný dům

Otestujte developerský unikát: pasivní rodinný dům

Brno, 29. prosince 2018: Rádi byste si před koupí domu vyzkoušeli, jak se vám v něm bude bydlet? Otestujte si nový...

PVC podlahy Gerflor DesignTex s textilní podložkou a zárukou 15 let

PVC podlahy Gerflor Design Text s textilní podložkou a zárukou 15 let

Podlahy DesignTex Plus určené do bytových i komerčních prostor dokonale imitují dekory dřeva nebo napodobeninu...

Najdete na iDNES.cz